• Ecologisch en duurzaam
  • 20 jaar kleurgarantie
  • Exclusieve uitstraling
  • Hoogste waterdamp doorlatendheid

KEIM Hydrophobin-2000

199,99
Op voorraad
Hoeveel verf heb ik nodig?

KEIM Hydrophobin-2000

Productomschrijving

KEIM Hydrophobin-2000 is een waterverdunbaar oplosmiddelvrij grondeer- impregneerconcentraat op basis van silan/siloxan.

Toepassingsgebied

KEIM Hydrophobin-2000 dient (met water verdund) als grondering ter reducering van zuiging in de ondergrond, en als versteviging en hydrofobering van poreuze minerale ondergronden.

Producteigenschappen

KEIM Hydrophobin-2000 dringt diep in de ondergrond, en bouwt een waterafwijzende zone op zonder de waterdampdoorlaatbaarheid van de ondergrond te veranderen.

  • sterk waterafwijzend.
  • verstevigend
  • niet filmvormend
  • volledige waterdamp- en CO2 doorlaatbaarheid
  • hoge indringdiepte
  • alkalibestendig 

Technische kenmerken

Consistentie : geel tot roodbruin transparante vloeistof. De specifieke kleur heeft geen invloed op de gebruiksgeschiktheid. Dichtheid : ca. 1,0 g/cm³ Vlampunt : 25ºC

Verwerkingsinstructies

De ondergrond moet zuigend, schoon, stof- en vetvrij zijn.

KEIM Hydrophin-2000 in verhouding 1:9 verdunnen met schoon leidingwater (1 deel Hydrophobin-2000 bij 9 delen water voegen). De te behandelen delen worden met KEIM Hydrophobin-2000 met een zachte borstel of nog beter: vloeiend (niet verspuiten) tweemaal nat in nat aangebracht en voldoende gedrenkt.

Aandachtspunt

Aangemaakte (verdunde) Hydrophobin-2000 dienen dezelfde dag gebruikt te worden. Het is dus aan te bevelen uitsluitend die hoeveelheid aan te maken welke dezelfde dag nog verwerkt kan worden. Pas vanaf de volgende dag is applicatie van de volgende laag mogelijk.

Verwerkingsvoorschriften

Omgeving- en ondergrondtemperatuur >+ 5ºC. Niet in direct zonlicht of op een door zon verwarmde ondergrond verwerken.

Verbruik

Ca. 0,02 l/m2 KEIM Hydrophobin-2000 (Concentraat) met 0,18 liter schoon leidingwater. Het aangegeven verbruik is een richtlijn en is sterk afhankelijk van de aard van de ondergrond. Exacte verbruiken dienen middels een proefvlak bepaald te worden.

Reiniging van gereedschap

In een emmer water, met toevoeging van enkele druppels afwasmiddel. Nawassen met stromend water.

Verpakking

Verkrijgbaar per 1 liter .

Opslag

KEIM Hydrophobin-2000 is 12 maanden houdbaar mits koel en droog opgeslagen (+0ºC tot 30ºC). Het product tegen hitte en directe zon beschermen. Aangebroken verpakkingen dienen zorgvuldig te worden gesloten. Inwerking van vocht absoluut vermijden.

Gevarencodering

Xi: Irriterend.

R10: ontvlambaar.

R41: gevaar voor ernstig oogletsel.

R52/53: giftig voor in water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats bewaren.

S23: Damp-/spuitnevel niet inademen.

S26: Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

S39: Bescherming voor ogen / gezicht wordt dringend aanbevolen.

S51: Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

S60: KEIM Hydrophobin-2000 incl. verpakking dienen als gevaarlijk afval ontdaan te worden.

S61: Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.

Transport codering

UN-nr : 1993.

Afval

EG- Afvalstoffenbesluit Nr.08 01 99. Uitsluitend lege verpakking ter recycling aanbieden.

Veiligheidsvoorschriften

Niet te behandelen oppervlakken (zoals glas, natuursteen, keramiek, hout etc..) middels juiste voorzorgsmaatregelen beschermen. Spetters op aangrenzende vlakken direct met veel water oplossen en verwijderen. Ogen en huid tegen spetters beschermen. Damp niet inademen. Tijdens de verwerking niet eten, drinken of roken. Buiten het bereik van kinderen bewaren. In geval van twijfel over de ondergrond en/of de verwerking, raadpleeg onze adviseur. De door ons gegeven adviezen en werkmethoden worden gegeven in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten. Wij garanderen de kwaliteit van onze producten, maar kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de verwerking ervan. Wij leveren uitsluitend volgens de algemene verkoopvoorwaarden (VVVF).

De productspecificatie kunt u hier downloaden