• Ecologisch en duurzaam
 • 20 jaar kleurgarantie
 • Exclusieve uitstraling
 • Hoogste waterdamp doorlatendheid

Afterpay Betalingsvoorwaarden

Acceptatie en betalingsvoorwaarden AfterPay®

De onderhavige contractsvoorwaarden zijn van toepassing op uw bezoek van onze website, uw aanvraag en beoordeling daarvan en na goedkeuring van uw aanvraag op de achteraf betaalservice AfterPay.

Artikel 1 Beoordeling Aanvraag

 1. Het enkel aanvragen van achteraf betalen met AfterPay leidt niet tot een overeenkomst en biedt evenmin garantie voor het tot stand komen van een overeenkomst. AfterPay behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor zonder opgave van redenen een aanvraag af te wijzen. U krijgt zo mogelijk direct online te zien of uw verzoek wel of niet, zij het voorwaardelijk wordt goedgekeurd. Deze voorwaardelijke goedkeuring is in beginsel alleen het resultaat van een gegevenscontrole door ons. Desgewenst kunt u hiervan schriftelijk bericht ontvangen met opgave van redenen. U kunt ook na één werkdag telefonisch contact opnemen met de klantenservice van AfterPay B.V.
 2. AfterPay® kan binnen één werkdag na aanvankelijke voorwaardelijke acceptatie, deze alsnog omzetten in een weigering uw aanvraag te honoreren en daarmee uw verzoek af te wijzen. De voorwaardelijke acceptatie hangt samen met het feit dat de goedkeuring vooralsnog uitsluitend het resultaat is van een beperkte gegevenscontrole.
 3. Als basisvoorwaarden voor de beoordeling van uw aanvraag dient u minimaal de volgende informatie te verstrekken:
  • Uw NAW- en contactgegevens. Dit adres mag geen postbusadres zijn en u dient over een vaste woon en/of verblijf plaats te beschikken binnen Nederland;
  • Uw geboortedatum, waaruit blijkt dat u 18 jaar of ouder bent;
  • Uw bankrekeningnummer.
 4. Als basisvoorwaarden voor de beoordeling van uw aanvraag dient u minimaal aan de volgende voorwaarden te voldoen:
  • Uw factuur- en bezorgadres dienen in Nederland te liggen. Dit adres mag geen postbus zijn;
  • U bent 18 jaar of ouder;
  • U bent niet failliet verklaard, of u verkeert niet in surseance van betaling, danwel is geen aanvraag daarvoor ingediend. Tevens verkeert u niet in een situatie waarin u bent opgehouden uw schulden tijdig en integraal te voldoen. Daarnaast bent u niet in een situatie van schuldsanering danwel dreigt u daarin te verkeren  en/of is de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen niet op u van toepassing.
  Tevens bent u handelingsbekwaam en beschikkingsbevoegd en bent u niet onder bewind en/of onder curatele geplaatst, noch is een verzoek/vordering daartoe ingediend;
  • De waarde van uw bestelling is niet lager of hoger dan het bedrag dat de aan u verkopende partij toestaat om achteraf te mogen betalen;
  • Door het verstrekken van bovengenoemde gegevens, om in het kader van de door u gepleegde bestelling gebruik te mogen maken van de betaaloplossing AfterPay, geeft u uitdrukkelijk toestemming uw gegevens te verwerken en zodanig te toetsen dat AfterPay uw gegevenscontrole op een deugdelijke en zorgvuldige wijze kan beoordelen en u kan laten weten of uw aanvraag (voorwaardelijk) is geaccepteerd;
  • U verklaart door middel van deze aanvraag de uit uw bestelling voortvloeiende betalingsverplichtingen volledig en tijdig te kunnen nakomen.

Artikel 2 Wijze van Betalen

 1. Als u kiest voor de achteraf betaalservice AfterPay® en AfterPay B.V. uw verzoek heeft geaccepteerd, worden de rechten ten aanzien van het voor uw aankopen verschuldigde bedrag overgedragen aan AfterPay B.V. Dat betekent dat u na acceptatie uitsluitend nog bevrijdend kunt betalen aan AfterPay B.V. AfterPay stuurt u een factuur voor het verschuldigde bedrag apart van de levering van de bestelling. De factuur kan digitaal zijn via email of op papier met een acceptgiro via de post of via automatische incasso of via een eenmalige machtiging.  Indien u na acceptatie aan een ander dan aan AfterPay betaalt, laat dit uw betalingsverplichting aan AfterPay onverlet en derhalve onverkort in stand. U bent in een voorkomend geval gehouden alsdan (nogmaals) aan AfterPay te betalen.
 2. AfterPay B.V. behoudt zich het recht voor om eventuele afleverkosten en eventuele kosten van de betaling en/of overige kosten in geval van retournering van uw bestelling niet te restitueren.
 3. Indien u kiest voor de achteraf betaalservice AfterPay® in combinatie met automatische incasso machtigt u AfterPay B.V uitdrukkelijk tot het automatisch incasseren van de (aflever)kosten op het door u vermelde (bank)rekeningnummer en heeft u bevrijdend betaald zodra de incasso is geschiedt en de termijn voor stornering is verlopen. 

  Indien u kiest voor de achteraf betaalservice AfterPay® in combinatie met een eenmalige machtiging, machtigt u AfterPay B.V. uitdrukkelijk tot het automatisch incasseren van de (aflever) kosten op het door u vermelde (bank)rekeningnummer en heeft u geen recht op terugboeking, zodra uw betaling is ontvangen heeft u bevrijdend betaald.
 4. AfterPay B.V. is bevoegd dezelfde rechten uit te oefenen als de verkopende partij op grond van uw bestelling jegens u kan/kon uitoefenen.
 5. AfterPay B.V. is ten allen tijde bevoegd eenzijdig de vordering op u over te dragen aan een derde partij.

Artikel 3 Kosten Betaalopdracht

 1. Eventuele (bancaire) verwerkingskosten van uw betalingsopdracht(en) komen voor uw rekening en risico.
 2. Indien u hebt gekozen voor de mogelijkheid om via automatische incasso of eenmalige machtiging te betalen bent u verplicht zorg te dragen voor voldoende saldo op het door u opgegeven rekeningnummer.

  Het niet slagen van een poging tot afschrijving van het verschuldigde bedrag van uw rekening maakt dat u toerekenbaar tekort schiet (wanprestatie pleegt) en dientengevolge verplicht bent de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden, terwijl u (vanzelfsprekend) niet ontslagen bent van uw oorspronkelijke betalingsverplichtingen. Voor het niet kunnen incasseren van het verschuldigde bedrag van uw rekening, kan AfterPay B.V. een boete aan u in rekening brengen ten bedrage van 4% van de verschuldigde hoofdsom.
 3. Tot één dag voor de incassotransactie, kunt u wettelijk gezien de incasso opdracht herroepen. In dat geval is artikel 6.1. van toepassing en kan AfterPay eveneens naast het bepaalde in artikel 6 een boete in rekening brengen ten bedrage van 4% van de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 4 Betaaltermijn

 1. Het voor uw aankopen verschuldigde bedrag dient binnen een termijn van 10 dagen na factuurdatum door AfterPay B.V. ontvangen te zijn, tenzij schriftelijk een andere termijn met u is overeengekomen.

Artikel 5 Adreswijziging

 1. U bent verplicht AfterPay B.V. op de hoogte te stellen van iedere adres en e-mail wijziging. Zolang AfterPay B.V. geen adreswijziging heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij AfterPay B.V. bekende adres. 

  Adreswijzigingen moeten doorgegeven worden per email of schriftelijk aan de klantenservice van AfterPay B.V., Postbus 434 8440 AK Heerenveen, telefoon 0900 - 40 50 60 2.

Artikel 6 Verzuim

 1. Indien u niet binnen de in artikel 4 genoemde termijn betaalt is het verschuldigde bedrag direct opeisbaar en bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 2. Indien u binnen 10 dagen na factuurdatum niet hebt betaald, stuurt AfterPay B.V. u een e-mail om u te wijzen op overschrijding van de betalingstermijn. 

  Indien u aan deze herinnering geen gehoor geeft, stuurt AfterPay B.V. u een schriftelijke herinnering en zal AfterPay B.V. het verschuldigde bedrag ophogen met administratiekosten. Indien u ook aan deze herinnering geen gehoor geeft, en AfterPay B.V. u een sommatie moet sturen, zullen de administratiekosten nogmaals worden verhoogd.
 3. Vanaf de datum waarop u in verzuim verkeert, is AfterPay B.V. gerechtigd de wettelijke rente per maand te berekenen over het door u verschuldigde bedrag, tevens bent u administratiekosten verschuldigd in verband met de door AfterPay B.V. verzonden betalingsherinneringen en zal AfterPay B.V. alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, zowel buiten rechte als gerechtelijk, aan u in rekening brengen. AfterPay B.V. is bij keuze voor automatische incasso of eenmalige machtiging, gerechtigd het totaal verschuldigde bedrag inclusief kosten en rente door middel van automatische incasso of eenmalige machtiging van uw rekening af te schrijven.
 4. Indien er door uw toerekenbaar tekortschieten (wanprestatie) extra (administratieve) kosten worden gemaakt, worden deze kosten op u verhaald door door deze extra (administratieve) kosten te verrekenen met door u gedane betalingen. Eerst nadat volledige betaling van door u verschuldigde (wegens wanprestatie) (administratieve)kosten heeft plaatsgevonden, zal uw betaling in mindering worden gebracht  op de hoofdsom van het door u oorspronkelijk verschuldigde (factuur)bedrag en btw.

Artikel 7 Bescherming Persoonsgegevens

 1. AfterPay B.V. respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.
 2. Indien u kiest voor de achteraf betaalservice AfterPay® vraagt AfterPay B.V. u om persoonsgegevens. Deze gegevens gebruikt AfterPay B.V. voor het beoordelen van uw aanvraag, ter voorkoming en bestrijding van fraude, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan AfterPay B.V. een gegevenstoets uit voeren.

  Het doel hiervan is om risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. De door u verstrekte gegevens worden opgenomen in het relatiebestand van AfterPay B.V. Dit is noodzakelijk voor de financiële afhandeling van de door u geplaatste bestellingen. Bij opname van uw gegevens in het relatiebestand van AfterPay B.V. wordt gecontroleerd of u overige financiële verplichtingen hebt openstaan. 

  Indien u uw financiële verplichtingen voortkomende uit de door u geplaatste bestelling/aangegane overeenkomst niet nakomt, wordt dit gegeven door AfterPay B.V. in haar relatiebestand geregistreerd ter beperking van verdere financiële risico’s voor AfterPay B.V. en haar opdrachtgevers en ten behoeve van kredietwaardigheidtoetsing. AfterPay B.V. kan hierbij gebruik maken van gespecialiseerde derden die AfterPay B.V. van extra data voorzien. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens.
 3. AfterPay B.V. kan uw persoonsgegevens ook gebruiken om u te informeren over voor u relevante producten en diensten. Als u hier geen prijs op stelt, dient u dit uitdrukkelijk schriftelijk aan AfterPay B.V. kenbaar maken. AfterPay B.V. blokkeert dan uw persoonsgegevens. AfterPay B.V. verwijst u hiervoor naar haar privacy statement. De gegevensverwerkingen binnen AfterPay B.V. zijn gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. AfterPay B.V. kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. AfterPay B.V. is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
 2. Indien AfterPay B.V., om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 9 Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechter

 1. Op elke overeenkomst tussen u en AfterPay B.V. is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle, tenzij de wet nadrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.