• Ecologisch en duurzaam
  • 20 jaar kleurgarantie
  • Exclusieve uitstraling
  • Hoogste waterdamp doorlatendheid

Privacyverklaring

Over ons privacybeleid

Mineraalverf geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor(het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met deinformatie die wij over u en uwgebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingenter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontslotendienstverleningvan Mineraalverf. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 7 september 2023, met het publicerenvan een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacybeleid beschrijft welkegegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onderwelke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit opwelke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruikbeschermen en welke rechten uheeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voorprivacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde vanons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking.

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

MijnWebwinkel

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Magento. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onzedienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld.Magentoheeft toegang tot uwgegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor eenander doel.Magentois op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht ompassende beveiligingsmaatregelen te nemen.Magentomaakt gebruik van cookies om technische informatiete verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzamelden/of opgeslagen.

Office365

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Office365. Deze partijheeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptievan uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Office365 heeft geen toegang tot ons postvak enwij behandelen al ons e-mailverkeervertrouwelijk. 
 
Paymentprocessors 

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platformvan Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uwbankrekening-of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelengenomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruikenom de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derdente delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevenszijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derdeninschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen istoegestaan.

BeoordelingenWebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeurdan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons,zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op deeigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uwreview te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om eenreview achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomenom uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van hetleveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemminggegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevenszijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derdeninschakelt.

Verzenden en logistiek

PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij makengebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijkdatwij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen tenbehoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, steltPostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

DHL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij makengebruik van de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk datwij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve vanhet uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevensook aan deze partijen ter beschikking.

Thijs Logistiek Weert 
 
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij makengebruik van de diensten vanThijs Logistiekvoor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoornoodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens metThijs Logistiekdelen.Thijs Logistiekgebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval datThijsLogistiekonderaannemers inschakelt, steltThijs Logistiek uw gegevens ook aan deze partijen terbeschikking. 
 
Facturatie en boekhouden

Accountview

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de dienstenvan Accountview. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevensworden beschermd verzonden en opgeslagen.Accountviewis tot geheimhouding verplicht en zal uwgegevens vertrouwelijk behandelen.Accountviewgebruikt uw persoonsgegevens niet voor anderedoeleinden dan hierboven beschreven.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doelvan de verwerking altijd direct verband houdt met de opdrachtdie u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevensniet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om-andersdan op uw verzoek-op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciettoestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overigeadministratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grondvan de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doelonze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres,webbrowser en besturingssysteem)zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Mineraalverf op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot hetdelen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In eendergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden diede wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekentdat wij uw klantprofiel bewarentotdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeftzullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Dit betekent ook dat we uw gegevens niet langerdan twee jaar bewaren vanaf het laatste contactmoment of transactie, tenzij daarvoor een wettelijkerechtvaardigingsgrond ten grondslag ligt. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevenszullen wij dus voor zolang detoepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel endocumenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebbenvervaardigd. 
 
Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten metbetrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uitwelke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruikte voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. Inhet geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullenwij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in hetgeval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën vangegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. Uheeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als uvermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoonof daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onzecontactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactieop uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevensmet een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van decategorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoonof daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onzecontactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uwverzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat degegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon ofdaartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoonvoor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordtingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u debeperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om degegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoonof daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met diestrekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30dagen een reactie opuw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriftenof kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkersof derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval dedienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kanworden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevensdoor of in opdracht van Mineraalverf. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerkingstaken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriftenen/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna deverwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuelebesluitvorming of profiling teworden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze datdit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onzecontactpersoon voor privacyzaken. 
 


Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de“Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoebezoekers de website gebruiken.Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldendewet-en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andereGoogle diensten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeldin deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleidte wijzigen. Op deze pagina vindt u echteraltijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op dehoogte.

Contactgegevens:

Mineraalverf
Keizersveld 50z
5803 AN VENRAY
Tel: +31 (0) 478 530 121
info@mineraalverf


Contactpersoon privacyzaken
Mw. I. Kellenaers

Privacyverklaring
Mineraalverf.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. mineraalverf.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Mineraalverf.nl gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

  • Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
  • Om het winkelen bij Mineraalverf.nl zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.
  • Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.
  • ls u bij Mineraalverf.nl een bestelling plaatst bewaren wij, indien gewenst, uw gegevens op een Secure Server. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.
  • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
  • Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.
  • ls u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.

Webwinkelkeur
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

We vinden het belangrijk dat reviews een zo goed mogelijk beeld geven over onze producten en service. Onze beoordelingen worden daarom, onpartijdig, beheerd door WebwinkelKeur.

Webwinkelkeur heeft maatregelen getroffen om de echtheid van reviews te garanderen. Welke maatregelen dit zijn lees je hier

Onze klanten worden niet beloond voor het schrijven van reviews. Er worden geen kortingen of andere cadeautjes gegeven.

Vragen? 
Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van mineraalverf.nl, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.