• Ecologisch en duurzaam
  • 20 jaar kleurgarantie
  • Exclusieve uitstraling
  • Hoogste waterdamp doorlatendheid

KEIM Porosil-Leichtputz

40,80
Op voorraad
Nog %1 beschikbaar
Hoeveel verf heb ik nodig?

KEIM Porosil-Leichtputz

Productomschrijving
KEIM Porosil-Leichtputz is een minerale lichtgewicht mortel volgens DIN EN 998-1 op basis van kalk, cement, kalksteenzand en minerale lichte toespagstoffenmet. Porosil- Leichtputz is waterafwijzend.


Toepassingsgebied
KEIM Porosil-Leichtputz wordt toegepast als grond- of afwerkmortel binnen en buiten speciaal bij toepassing op sterk warmteisolerende ondergronden.

Producteigenschappen
• Korrelgrootte: 0 – 1,3 mm
• Schuddichtheid: 1,1 g/cm³
• Drukvastheid: 1,5 – 5,0 N/mm² CS II
• Brandklasse: A1 (onbrandbaar)
• Diffusieweerstandsgetal μ: ca. 12
• Wateropname: W 2
• Hechtsterkte: ≥ 0,08 N/mm²
• Warmtegeleiding λ10,dry: ≤ 0,39 W/(mK) bij P=50%
                                                 ≤ 0,44 W/(mK) bij P=90%

• kleur: grijs


Verwerkingsvoorschriften

Voorbereiding: de ondergrond moet vast, draagkrachtig, stof- en vetvrij zijn. Onderliggende pleisterlagen dienen goed afgebonden te zijn. Gladde betonoppervlakken zijn voor te behandelen met een hechtingsverbeteraar zoals bv. KEIM Universeelputz. Sterk zuigende ondergronden altijd voorbenatten.

Verwerking
Watertoevoeging: ca. 8 tot 8,5 liter per zak van 25 kg. Opbrengst: ca. 25 ltr per zak.


Raaplaag
De minimale laagdikte als raaplaag is 10, bij een raaplaagdikte van meer dan 20 mm de raaplaag meerlagig opbrengen, waarbij een uithardingstijd van de vorige laag van 24 h per mm laagdikte dient te worden aangehouden. Tussenliggende lagen altijd goed opruwen. Op cellenbeton blokken en elementen moet de raaplaag in 2 lagen nat in nat aangebracht worden, standtijd tussen de eerste en de tweede laag maximaal 1 tot 2 uur, totale laagdikte ca. 15 mm. Op deze wijze wordt vermeden dat de ondergrond te snel water onttrekt aan de pleister, omdat de eerste laag wateronttrekking vertraagd.


Door deze extra arbeidsgang is voorprimeren of voorbenatting niet nodig.

Als afwerklaag
Bij verwerking als afwerklaag is de dikte pleisterlaag afhankelijk van de gewenste afwerking. Als laagdikte minimaal 3 mm aanhouden. Altijd de uithardingstijd van de raaplaag in acht nemen (24 h per mm laagdikte) KEIM Porosil-Leichtputz kan met alle soorten mortel machines worden verwerkt. Bij verwerking met de hand kan Porosil met een handmenger (laag toerental) worden aangemaakt. Bij machinale verwerking de
pleister direct afreien.


Verwerkingscondities

De omgevings- en ondergrondtemperatuur dient gelijk of > +5 °C te zijn tijdens de applicatie en de droging van de pleister. Niet in direct zonlicht werken of op door de zon opgewarmde ondergronden. Bij een dunne laag of een te snelle droging verdient het de
aanbeveling de gepleisterde laag één of meermalen te benatten. De gepleisterde oppervlakken tijdens de applicatie en na aanbrenging tegen wind en regen beschermen.

Verbruik: Ca. 1,0 kg /m² per mm laagdikte.


Vervolgbehandeling
Na uitharding van de pleisterlaag ( ca. 24 h per mm laagdikte) kan Porosil worden overschilderd met KEIM silicaatverf, bv. KEIM-Porosil verf, KEIM Royalan of KEIM Granital.

Reiniging van Gereedschap
Direct na gebruik met water reinigen.

Verpakking
Verkrijgbaar per zak a 25 kg.

Opslag
12 maanden houdbaar mits droog en beschermd opgeslagen.

Gevarencodering
Xi: Irriterend
Bevat: Calciumhydroxide en Portlandcement
(chromaatarm volgens TRGS 613)
R38: irriterend voor de huid
R41: gevaar voor ernstig oogletsel
S2: buiten bereik van kinderen bewaren
S 22: stof niet inademen
S24/25: aanraking met de ogen en de huid vermijden
S26: bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en
deskundig medisch advies inwinnen
S37/39: draag geschikte handschoenen en een beschemingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht
S 46 : in geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen
Transport codering
niet van toepassing

Afval
EG- Afvalstoffenbesluit Nr.17 09 04: Uitsluitend lege verpakking ter recycling aanbieden.
Veiligheidsvoorschriften
Kalk en cement werken na contact met water alkalisch. Niet te behandelen oppervlakken (zoals glas, natuursteen, keramiek , hout etc..) door juiste voorzorgsmaatregelen beschermen. Ogen en huid tegen spetters beschermen. Tijdens de arbeid niet eten of drinken. Buiten het bereik van kinderen bewaren. In geval van twijfel over de ondergrond en/of de verwerking, raadpleeg onze adviseur. De door ons gegeven adviezen en
werkmethoden worden gegeven in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten. Wij garanderen de kwaliteit van onze producten, maar kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de verwerking ervan. Wij leveren uitsluitend volgens de algemene verkoopvoorwaarden (VVVF).