• Ecologisch en duurzaam
  • 20 jaar kleurgarantie
  • Exclusieve uitstraling
  • Hoogste waterdamp doorlatendheid

KEIM Standaardputz

35,36
Op voorraad
Nog %1 beschikbaar
Hoeveel verf heb ik nodig?

KEIM Standardputz

KEIM Standardputz is een standaard pleister op kalkcementbasis.

Productomschrijving
KEIM Standardputz is een standaard raapmortel op kalk-cementbasis met een gering aandeel organische toeslagstoffen. KEIM Standardputz voldoet aan de mortel categorie CS II (P II volgens DIN 18 550). In combinatie met andere KEIM gevelpleisters of KEIM silicaatverf ontstaat een op elkaar afgestemd pleisterverf systeem.

Toepassingsgebied
KEIM Standardputz kan worden toegepast als raaplaag of afwerklaag , zowel binnen, buiten als op vochtgevoelige geveldelen. Het product is geschikt voor het bepleisteren van muren en wanden met uitzondering van poreuze, sterk thermisch isolerende ondergronden. Bij het maaiveld (plint) een daartoe geschikte mortel toepassen. KEIM Standardputz is zeer goed machinaal te verwerken met een uitstekend standvermogen. Bij toepassing als eindlaag kan het product gestructureerd en geschuurd worden.

Producteigenschappen
• Korrelgrootte: 0 – 1,3 mm
• Soortelijk gewicht: 1,45 g/cm³
• Drukvastheid: 1,5 – 5,0 N/mm²
• Brandklasse: A 1
• Hechtsterkte: > 0,08 N/mm²
• Water opname: W2
• pH waarde: ca. 12
• Diffusieweerstandsgetal μ: ca. 7 – 10
• Warmtegeleiding λ10, droog: < 0,83 W/(m.K) (50%) < 0,93 W/(m.K) (90%)

Verwerkingsvoorschriften
Voorbereiding: de ondergrond moet vast, draagkrachtig, zuigend, schoon, stofvrij en (op)geruwd zijn. Losse delen van oude pleisterlagen dienen mechanische of middels hoge druk reiniging te worden verwijderd. Sterk zuigende ondergronden dienen te worden voorbenat.

Verwerking
Watertoevoeging: ca 250 – 275 ml/kg (8,5 – 9,5 ltr per zak). Dit geeft ongeveer 26 liter natte mortel. De watertoevoeging zodanig doseren dat de verse mortel een goed standvermogen heeft en goed te verwerken is. De mengtijd bedraagt ca. 2-3 minuten tot een homogene massa ontstaat. Voor verwerking met de hand kan het materiaal met een korfmenger aangemaakt worden. KEIM Standaardputz kan ook met alle gangbare mengmachines en mortelpompen verwerkt worden. Bij toepassing als raaplaag is de minimale laagdikte 15 mm. Als eindlaag bedraagt de minimale laagdikte 5 mm. Bij laagdikten van 20 mm of meer en andere ongunstige omstandigheden is een meerlagige
verwerking aan te bevelen, waarbij een uithardingstijd van de onderlaag ( per mm laagdikte 1 dag) is aan te houden alvorens de volgende laag op te zetten (mortel tussen de lagen ruw halen). Verwerking met troffel en/of spaan. Verder afwerken met (filz) spons, houten spaan. Hierbij bij voorkeur zonder watertoevoeging werken om te voorkomen dat er veel bindmiddel naar het oppervlak migreert. Mortel niet overmengen omdat anders een sterke reductie in sterkte ontwikkeling plaats vind. Reeds afgebonden materiaal mag niet opnieuw opgemengd worden.

Verwerkingscondities
Omgevings- en ondergrondtemperatuur tijdens applicatie en droging: +5 tot 30°C. Niet verwerken in direct zonlicht of op door de zon opgewarmde ondergronden.

Droging
1 dag per mm pleisterdikte, bij toepassing van meerdere pleisterlagen. De afwerklaag is na tien dagen overschilderbaar.

De gepleisterde oppervlakken tijdens de applicatie en na aanbrenging tegen wind en regen beschermen. Gedurende de uithardingsfase regelmatigbevochtigen. Bij binnengebruik dient de behandelde ruimte met beleid te worden verwarmd zodat een te snelle droging wordt voorkomen (scheurvorming, verlies aan sterkte, activering van zouten etc.)

Vervolgbehandeling
KEIM Standardputz als raaplaag : Afwerken met KEIM Universeelputz, KEIM Universeelputz fijn , KEIM Brillantputz (voorbehandelen met KEIM Putzgrund), of KEIM Silikatputz.

KEIM Standardputz als afwerklaag : Af te werken met alle KEIM verfsystemen zowel voor buiten als binnen. KEIM Standardputz is na 10 dagen overschilderbaar.

Verbruik
Ca. 1,4 kg /m² per mm laagdikte
Als raaplaag : ca. 21 kg/m² bij 15 mm laagdikte
Als eindlaag : ca. 7,0 kg/m² bij 5 mm laagdikte.
NB: aangegeven verbruikswaarden zijn richtwaarden, het verbruik is sterk afhankelijk van de mstandighede ter plaatse (ondergrond, voorbehandeling ed.) exact verbruik middels proefvlak bepalen.

Reiniging van Gereedschap
Direct na gebruik met water reinigen.

Verpakking
Verkrijgbaar in zak a 25 kg.

Opslag
12 maanden houdbaar mits droog en beschermd opgeslagen.

Gevarencodering
Xi: Irriterend
Bevat cement (chromaatarm volgens TRGS 613)
R36/38: Irriteert de ogen en de huid.
R41: gevaar voor ernstig oogletsel
S2: buiten bereik van kinderen bewaren
S 22: stof niet inademen
S24/25: aanraking met de ogen en de huid vermijden
S26: bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen
S37/39: draag geschikte handschoenen en een beschemingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht
S 46: in geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen

Transport codering
niet van toepassing

Afval
EG- Afvalstoffenbesluit Nr.10 13 99 Uitsluitend lege verpakking ter recycling aanbieden.

Veiligheidsvoorschriften
Kalk en cement werken na contact met water alkalisch. Niet te behandelen oppervlakken (zoals glas, natuursteen, keramiek , hout etc.) door juiste voorzorgsmaatregelen beschermen. Ogen en huid tegen spetters beschermen. Tijdens de arbeid niet eten of drinken. Buiten het bereik van kinderen bewaren.
Productcode: ZP1 In geval van twijfel over de ondergrond en/of de verwerking, raadpleeg onze adviseur. De door ons egeven adviezen en werkmethoden worden gegeven in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten. Wij aranderen de kwaliteit van onze producten, maar kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de verwerking ervan. Wij leveren uitsluitend volgens de algemene verkoopvoorwaarden (VVVF).